value-news-alt
29/07/2023 10:51

Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế

Lorem Ipsum

Ngày 04/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã ký Quyết định số 103/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần - An ninh - Y tế thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Tổ giúp việc của Tiểu ban.

value-news-alt
29/07/2023 10:51

Quyết định thành lập Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Ngày 04/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội Nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã ký Quyết định số 101/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu Ban Thông tin - Tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

value-news-alt
29/07/2023 10:50

Quyết định thành lập Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Ngày 04/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã ký Quyết định số 102/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Tổ giúp việc của Tiểu ban.

value-news-alt
29/07/2023 10:02

Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, xét đề nghị của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, ngày 12/4/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 766/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

value-news-alt
29/07/2023 10:02

Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Quốc gia thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Lorem Ipsum

Ngày 04/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã ký Quyết định số 100/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Thư ký Quốc gia thuộc Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

value-news-alt
30/10/2021 10:58

Nghị quyết thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV

Lorem Ipsum

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Trưởng Ban Công tác đại biểu, ngày 30/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 409/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

null