Hội nghị Nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ IPU

Giới thiệu chung

Chủ đề

Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu của Hội nghị là tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện, đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. Do đó, cùng với các nghị sĩ trẻ, Hội nghị cần nhấn mạnh vai trò và thu hút sự tham gia của giới trẻ. Điều này vừa phù hợp với mục tiêu của Hội nghị, vừa phát huy được thế mạnh đặc biệt của tổ chức Đoàn Thanh niên Việt Nam. Đây cũng là dịp để quảng bá phong trào thanh niên của Việt Nam, vai trò quan trọng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tới bạn bè quốc tế.

mục đích

Quan hệ ngoại giao

Tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia

Phát triển bền vững

Tuyên truyền hình ảnh nghị sĩ trẻ Việt Nam năng động, có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Quảng bá đất nước

Quảng bá về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam thông qua các sự kiện triển lãm OCOP

mục đích

Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 gồm 23 thành viên, do đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Trưởng ban.

Mục tiêu của Hội nghị là tăng cường vai trò của nghị sĩ trẻ và sự tham gia của thanh niên vào hoạt động nghị viện, đưa ra những khuyến nghị dưới góc nhìn của giới trẻ về các hoạt động cũng như nội dung nghị sự của IPU; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề cùng quan tâm. ; xây dựng mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của giới trẻ đối với các vấn đề.

null