Chủ đề Hội nghị

Chuyển đổi Số

Phiên thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề sau:
- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong thúc đẩy quả trình chuyển đổi Số nhằm tăng cường cơ hội phát triển bền vững;
- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4IR)
- Chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hoá các hoạt động của Nghị viện vì sự phát triển bền vững

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Phiên thảo luận sẽ tập trung các vấn đề:
- Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (bao gồm cả khởi nghiệp của thanh niên) làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có lĩnh vực công nghệ thực phẩm (foodtech);
- Chia sẻ kinh nghiệm của Nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;
- Trao đổi, thảo luận về sự về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy mạnh quá trình đạt được SDGs;
- Đề xuất đối với các nghị viện về chính sách và giải pháp về xây dựng , hoàn thiện thể chế, chính sách để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo

''

Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hoá vì sự phát triển bền vững

Phiên họp tập trung thảo luận về vai trò nghị viện và nghị sỹ trẻ trong việc thúc đẩy đa dạng văn hoá trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hoá, cụ thể:
- Hợp tác kỹ thuật số dựa trên đạo đức và giảm thiểu tác động không mong muốn của chuyển đổi số đối với quyền riêng tư, bảo mật và hạnh phúc;
- Phát huy vai trò của văn hoá trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế;
- Cam kết bảo vệ và phát huy đa dạng văn hoá; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hoá và sự đa dạng cho văn hoá;
- Vai trò của văn hoá và sự đa dạng văn hoá trong phát triển bền vững

null